Miejskie Przedszkole nr 99 w Katowicach

Zaloguj się:

Oszczędność wody

Promujemy poszanowanie wody w domu, przedszkolu
i społeczności lokalnej.
Poznajemy właściwości wody, zanieczyszczenia i ich konsekwencje dla przyrody.

W roku szkolnym 2007/2008 grupa „Jaskółki” przystąpiła do programu „Zaadoptuj rzekę” propagowanego przez Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja z Bielska. Nauczycielki opracowały plan działań i systematycznie go realizowały.

Działania rozpoczęliśmy od zorganizowania wystawy plakatów oraz prac dzieci na temat „Nasza rzeczka – potok Kokociniec”. Następnie odbyliśmy wycieczkę nad pobliski potok Kokociniec, który chcieliśmy zaadoptować. Przemarszowi przedszkolaków nad rzeczkę towarzyszyło nawoływanie o utrzymywanie czystości w otoczeniu. Dzieci niosły plakaty i transparenty, rozdawały ulotki pozyskane w Polskim Klubie Ekologicznym na temat źródeł zanieczyszczenia wody. Podczas spaceru dzieci obserwowały nurt, głębokość, czystość wody i brzegów potoku, stwierdziły, że na brzegach jest sporo śmieci. Zastanawiały się nad konsekwencjami takiego zanieczyszczenia otoczenia.

Następnego dnia zaopatrzeni w rękawice oraz worki wyzbieraliśmy wszystkie śmieci i pobraliśmy próbkę wody z potoku. Po powrocie do przedszkola, podczas zabawy badawczej , dzieci porównywały wodę pobraną z rzeczki z wodą z kranu, stwierdziły, że woda jest zanieczyszczona i brzydko pachnie. Postanowiły, że staną się strażnikami rzeczki, zaopiekują się nią, będą nawoływały do utrzymania porządku w jej otoczeniu.

Następnym naszym działaniem było zaproszenie do przedszkola pracownika oczyszczalni ścieków, który ukazał nam jak pracuje oczyszczalnia i ile pracy trzeba włożyć w proces oczyszczania wody oraz uświadomił jak potrzebna jest woda ludziom zwierzętom i roślinom do życia. Jaki stanowi bezcenny skarb. Dzieci mogły zobaczyć na filmie jak wygląda oczyszczalnia ścieków oraz jak przebiega proces uzdatniania wody. Pani przyniosła również do przedszkola próbki wody, zanieczyszczonej i tej po procesie oczyszczania.

Dzieci wykonały plakietki przypominające o oszczędzaniu wody, zawiesiły je w łazience w przedszkolu oraz zabrały do domu.

W miesiącu kwietniu 2008 roku w ramach tygodnia czystości wód dzieci zapoznały się z zasadami racjonalnego gospodarowania wodą, poznały sposoby jej oszczędzania oraz wzięły udział w konkursie plastycznym pt.: ”Gdzie jesteś kropelko?” oraz quizie wiedzy - „Woda źródłem życia”, który usystematyzował i utrwalił zdobyte wcześniej wiadomości.

Dzieci poznały również piosenkę na temat czystości wody i zasad jej oszczędzania oraz zapoznały się z obiegiem wody w przyrodzie. Dla rodziców przeznaczona była gazetka ścienna na temat oszczędzania wody oraz postery wykonane przez dzieci. Rodzice oraz społeczność lokalna mogli również zwiedzić wystawę w holu przedszkola pt: „Oszczędzamy wodę – oszczędzaj i ty” złożoną z plakatów pozyskanych w Stowarzyszeniu Ekologiczno-Kulturalnym Klub Gaja oraz prac plastycznych na temat wody wykonanych przez dzieci.

Mamy nadzieję , że wyżej wymienione działania nie tylko wzbogaciły wiedzę dzieci i ich rodziców na temat przydatności wody, sposobów i zasad jej oszczędzania, ale także zaowocują przestrzeganiem tych zasad oszczędzania i większą troską o czystość otoczenia.

Program działań opracowały oraz zrealizowały:
Gabriela Skrzypczak
Małgorzata Kołodziej
Klub Naszej Ziemi
przy MiejskimPrzedszkolu nr 99 w Katowicach

Materiały do realizacji działań

Piosenka o wodzie

Płynie woda płynie
Po polskiej krainie.
Kto ja zanieczyści
Ten z pragnienia zginie.

My to dobrze wiemy
rzek nie marnujemy
o ich czystość dbamy,
krany zakręcamy.

Gdy myjemy zęby
Wodę w kubkach mamy,
Jej nie marnujemy
Ale oszczędzamy.

Gdy jesteśmy brudni
I umyć się chcemy
Zamiast wanny prysznic
Po prostu bierzemy.

G.Skrzypczak

Konspekty zajęć

a)

Prowadzące: Gabriela Skrzypczak
Grupa: 6– latki

Temat: „Woda źródłem życia” – quiz grupowy. Utrwalenie i usystematyzowanie wiadomości na temat przydatności wody oraz zasad jej oszczędzania
Podstawa Programowa: PPI/11-1, PPII/5, PPI/1, PPI/1, PPI/4, PPI/5, PPI/8, PPII/2, PPII/1

Cele ogólne:

 • Utrwalenie wiadomości na temat przydatności wody w przyrodzie oraz zasad jej oszczędzania.
 • Doskonalenie umiejętności pracy w zespole
 • Rozwijanie mowy i myślenia podczas rozwiązywania zadań
 • Budzenie radości z dokonywania własnych wyborów

 

Cele operacyjne, dziecko:

 • Aktywnie uczestniczy w rozwiązywaniu kolejnych zadań
 • Współpracuje z kolegami podczas szukania prawidłowych rozwiązań
 • Wie jakim kolorem oznaczamy wodę na mapie
 • Wymienia formy w jakich występuje woda (lód, śnieg, deszcz, grad, rosa, para, chmury...) – dobiera ilustrację do odpowiedzi
 • Wie co jest powodem zmiany skupienia wody ( słońce – ciepło, mróz – zimno)
 • Wypowiada się na temat różnicy miedzy 2 obrazkami ukazującymi czystą i brudną rzekę
 • Składa obrazek z części – wypowiada się na temat zasad oszczędzania wody
 • Segreguje krople wody ze względu na ich wielkość, przelicza, podpisuje liczmanem
 • Zaznacza strzałkami na ilustracji obieg wody w przyrodzie
 • Wypowiada się na temat przydatności wody w przyrodzie , wybiera odpowiednie obrazki
 • Rysuje plakat ukazujący jak oszczędzać wodę
 • · Układa obrazki na temat – kąpiel dawniej i dziś w odpowiedniej kolejności

 

Metody:

 • Metody wstępne pedagogiki zabawy
 • Słowna i oglądowa
 • Zadań stawianych do wykonania

 

Forma:

 • zajęcie zorganizowane z całą grupą,
 • zajęcia w małych zespołach

 

Organizacja:

 • dzieci siedzą na dywanie a następnie w grupach przy stolikach

 

Pomoce:
Plakietki z figurami geometrycznymi do podziału na zespoły, ilustracje ukazujące różne formy występowania wody, mapa Polski i mapa świata, ilustracje ukazujące brudną i czystą rzekę, pocięte na części plakaty na temat oszczędzania wody, krople wody różnej wielkości, liczmany, papierowe statki, miski z wodą, ilustracja ukazująca obieg wody w przyrodzie, kredki, kartki, obrazki na temat przydatności wody w przyrodzie, obrazki ukazujące kąpiel dawniej i dziś.

Przebieg zajęcia:

 1. Przywitanie piosenką z pedagogiki zabawy „Wszyscy są, witam was..”
 2. Podział grupy na 4 zespoły poprzez losowanie znaczków 
  (figury geometryczne)
 3. Poinformowanie o zasadach przebiegu quizu, punktacji.
 4. Losowanie zadań przez poszczególne zespoły:

 

I zadanie:
Powiedz gdzie występuje woda i jakim kolorem zaznaczamy ja na mapie. Wskaż przykłady.

II zadanie:
Powiedz w jakich formach (stanach skupienia) występuje woda w przyrodzie i co jest powodem jej zmiany ( ciepło, zimno)

III zadanie:
Porównaj 2 ilustracje ukazujące brudną i czystą rzeke i powiedz co może być powodem zanieczyszczenia wody

IV zadanie:
Poskładaj obrazek z części i powiedz co przedstawia . Wymień zasady oszczędzania wody

V zadanie:
Posegreguj krople wody wg wielkości, przelicz i podpisz liczmanem

VI zadanie:
„Czyj statek szybciej dopłynie” – dmuchanie na papierowe statki w misce wody

VII zadanie:
Zaznacz strzałkami na ilustracji obieg wody w przyrodzie

VIII zadanie:
Komu i do czego potrzebna jest woda? – dobierz ilustracje do wypowiedzi

IX zadanie:
Narysuj plakat na temat – „Jak oszczędzam wodę”

X zadanie:
Ułóż w odpowiedniej kolejności obrazki ukazujące kąpiel dawniej i dziś

5. Wspólne śpiew piosenki „Płynie woda płynie”.
6. Podliczenie punktów, ogłoszenie wyników, wręczenie nagród – zakładek do książek z LOP.

Opracowała: Gabriela Skrzypczak

b)

Prowadzące: Gabriela Skrzypczak
Grupa: 5 - latki

Temat: „Gdzie jesteś kropelko?” - zapoznanie z obiegiem wody w przyrodzie oraz zasadami jej oszczędzania.

Podstawa Programowa: PPI/11-1, PPII/5, PPI/1, PPI/1, PPI/4, PPI/5, PPI/8, PPII/2, PPII/1

Cele ogólne:

 1. zapoznanie z obiegiem wody w przyrodzie oraz zasadami jej oszczędzania.
 2. Poszerzenie wiedzy na temat przydatności wody w życiu ludzi, roślin i zwierząt
 3. Rozwijanie mowy i myślenia podczas wypowiadania się na temat treści opowiadania

 

Cele operacyjne, dziecko:

 1. Uważnie słucha opowiadania nauczyciela
 2. Wypowiada się na temat treści opowiadania
 3. Potrafi opisać obieg wody w przyrodzie
 4. Nazywa różne stany skupienia wody (para, lód, deszcz, śnieg)
 5. Układa obrazek z części (4 - 6)
 6. Wie komu i do czego potrzebna jest woda
 7. Zna zasady oszczędzania wody
 8. Śpiewa piosenkę o wodzie
 9. Tworzy zbiory i przelicza ich elementy

 

Metody:

 1. Metody wstępne pedagogiki zabawy
 2. Słowna i oglądowa
 3. Zadań stawianych do wykonania

 

Forma:

 1. zajęcie zorganizowane z całą grupą,
 2. zajęcia w małych grupach

 

Organizacja: dzieci siedzą na dywanie, zabawa ruchowa, a następnie przy stolikach

Pomoce:
list - opowiadanie, ilustracje tworzące historyjkę obrazkowa, ilustracje ukazujące przydatność wody, plakaty na temat oszczędzania wody, wzory plakietek do wykonania

Przebieg zajęcia:

 1. Przywitanie piosenką z pedagogiki zabawy „Wszyscy są, witam was..”
 2. Pokazanie listu, odgadnięcie kto jest nadawcą - ułożenie rozwiązania z puzzli. Odczytanie nazwy przez dziecko , które już czyta.
 3. Podział nazwy nadawcy na sylaby. Przeliczenie ich.
 4. Odczytanie listu oraz ułożenie historyjki obrazkowej do przeczytanego listu. Omówienie treści ilustracji.
 5. Próba odpowiedzi na pytanie kropli wody. Losowanie obrazków ukazujących komu i do czego potrzebna jest woda. Podział obrazków na trzy zbiory wg umownych znaków (ludzie - kółka, rośliny - trójkąty, zwierzęta - prostokąty). Przeliczenie elementów każdego zbioru, podpisanie liczmanem. Przeliczanie kropli wody liczebnikami głównymi i porządkowymi.
 6. Zaśpiewanie piosenki „Płynie woda, płynie”.
 7. Rozmowa na temat spotkania z pracownikiem oczyszczalni ścieków. Ułożenie puzzli - plakatów na temat oszczędzania wody. Wymienienie zasad oszczędzania wody.
 8. Zabawa ruchowa z pedagogiki zabawy „Deszczyk”.
 9. Praca indywidualna przy stolikach - wykonanie plakietek przypominających o konieczności oszczędzania wody wg wzoru.
 10. Likwidacja zajęcia - zawieszenie kilku plakietek w łazience i kuchni.

Opracowała: G.Skrzypczak